drsteinberger.hu weboldalakhoz kapcsolódó Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. augusztus 15. napjától

Adatkezelő: RIVAN-NOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1161 Budapest Thököly utca 72.

Cégjegyzékszám: 01-09-863859

Adószám: 13603892-2-42

Mint adatkezelők, magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ügyfeleink személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk. Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Adatkezelésünk során az alábbi alapelveket követjük:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával.

Ahogyan azt Adatkezelő az Általános Szerződési Feltételeiben is rögzíti,

 1. a Weboldalon történő böngészés nem igényel előzetes regisztrációt;
 2. amennyiben Ön Vásárlóként tovább értékesítési szándék nélkül, saját felhasználásra rendel terméket a Weboldalról, szintén nem szükséges előzetesen regisztrálnia a Weboldalon, viszont a megrendelés során a szerződés és a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatait a Weboldalon meg kell adnia;
 3. kizárólag a Viszonteladóként való Megrendelés feltétele, hogy a Viszonteladó a megrendelést megelőzően regisztráljon a

Adatkezelési tevékenységünk elsődlegesen a felek között létrejött szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történik, és önkéntes hozzájáruláson, szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.

Felhívjük az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap megtekintése   

Adatkezelés célja a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
 • IP cím
 • a látogatás időpontja
 • a meglátogatott aloldalak adatai,
 • az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
egy hét
Online vásárlás fogyasztóként (Vásárlóként)   

Megrendelések kezelése, számlázáshoz, kézbesítéshez, kapcsolattartáshozszükséges adatok rögzítése.

GDPR 6. cikk (1) bek. b)   pontja szerinti szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c)   pontja szerint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Eker. tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §

számlázási adatok, szállítási adatok, kapcsolattartói adatok: név, e-mail cím, telefonszám A szerződés teljesítéséhez, valamint az esetleges szavatossági kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatok elektronikus megőrzésének ideje a megrendelés teljesítésének napjától számított 2. naptári év utolsó napja.

A kiállított papíralapú számlák megőrzési ideje 8 év.

Online vásárlás kiskereskedőként (Viszonteladóként)   

Megrendelések kezelése, számlázáshoz, kézbesítéshez, kapcsolattartáshozszükséges adatok rögzítése és a jogi személy Viszonteladó beazonosíthatósága, jogképességének ellenőrzése, a törvényes képviselő képviseleti joga fennálltának ellenőrzése.

GDPR 6. cikk (1) bek. b)   pontja szerinti szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c)   pontja szerint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Eker. tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §

számlázási adatok, szállítási adatok, kapcsolattartói adatok: név, e-mail cím, telefonszám hatályos cégjegyzéki adatok között szereplő személyes aláírási címpéldány / aláírás-minta szövegében szereplő személyes adatok

A szerződés teljesítéséhez, valamint az esetleges szavatossági kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatok elektronikus megőrzésének ideje a megrendelés teljesítésének napjától számított 2. naptári év utolsó napja.

A kiállított papíralapú számlák megőrzési ideje 8 év.

Kapcsolatfelvétel   
Információkérés, tájékoztatás kérése termékekről vagy a rendeléssel kapcsolatosan, esetleges panaszkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerinti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez

 • teljes név e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • egyéb személyes üzenet
Az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig
Nyereményjáték és közösségi oldalon való kedvelés   
Az Adatkezelőnek a https://www.facebook.com/steinbergerdr/ URL alatt üzemeltetett közösségi oldalán (annak idővonalán) elhelyezett bejegyzésekhez kapcsolódó kedvelés és a "Facebook posztként" elhelyezett nyereményjátékhoz kapcsolódó kedvelés, kommentelés vagy külön posztolás azzal, hogy ezzel a felhasználók a játék szabályzata alapján részvevőkké válnak. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása A résztvevőnek a közösségi oldalon megjelenő teljes neve, kommentelés és/vagy külön posztolás esetén a közösségi oldalon elhelyezett profilképe, amennyiben az személyes adatnak minősül (például arcképmása). Az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig.

Saját cookie-k

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer cookie-val azonosítja. A cookie-k célja, hogy az oldal látogatóinak és felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Amennyiben nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt a böngésző beállításaiban letilthatja. A cookie-k alkalmazása során nem kezelünk személyes adatot, azok kizárólag a Felhasználó eszközén kerülnek tárolásra, melyeket bármikor törölhet, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A cookie-k önmagukban a Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Cookie-kat az Online vásárlási folyamat megfelelő működésének biztosításához használunk, a termékek közötti keresés során, azok kosárba helyezésekor, valamint a vásárlás lépései során az adatok ideiglenes tárolásához.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Név Székhely, elérhetőség Tevékenység
Across Média Kft. 1054 Budapest, Honvéd utca 8.
info@across.hu
tárhelyszolgáltatás
ROBOX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Mester utca 2.
retheytibor@robox.hu
Logisztikai tevékenység, a termékek csomagolása, tárolása és átadása a csomagküldő szolgálatnak
Fáma First Kft. 2220 Vecsés, Almáskert út 0174/117 hrsz.
info@famafutar.hu
megrendelések kézbesítése
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest, Váci út 193.,
info@budapestbank.hu
bankkártyás fizetés
MCF Könyvelőiroda Kft. 1165 Budapest Veres Péter út 127 I. em.
mcf@mcf.hu
könyvelés

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tárolja, valamint az EGT-n belüli adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága).

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. Az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtunk tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog

Önnek joga és szerződéses kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni, amely személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, a kérelmében foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést haladéktalanul végrehajtjuk, és erről Önt tájékoztatjuk.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, az érintett nem kérheti adatai törlését.

Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban kénytelen megtagadni Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen

(i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges;

(ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

(iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Panasz az adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze az alábbi elérhetőségeinken:

RIVAN-NOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 Levelezési címe: 1161 Budapest Thököly utca 72. E-mail: info@drsteinberger.hu

Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2018. augusztus 15. napjától lép hatályba.